Newsletter Athena's Angels

Newsletter Athena's Angels

 Having trouble seeing the email? Click here to view it online

banner-mail.jpg

 

News from Athena's Angels | Lees deze nieuwsbrief in het Nederlands

Implications of adapted NWO procedures for women

Athena’s Angels have received indications that women in particular may experience disadvantage due to the adaptation of NWO grant procedures. Concerns relate to delays in the VI (VENI-VIDI-VICI) scheme and the impact of suspended interviews (e.g. in relation to pregnancy leave). We would like to make an inventory of negative consequences experienced due to current measures taken by NWO in response to corona restrictions, to communicate these to NWO.


We invite followers to share their experiences and concerns regarding this issue via info@athenasangels.nl, so that we can include as many cases and insights as possible in our call to NWO. 

Impact of COVID-19 on research productivity of female academics

Increasing concern is being expressed about potential negative consequences of COVID-19 for women in academia combining work with family responsibilities (see for example here). Although some have signalled decreased research productivity of female scholars, reflected, for instance, by a decrease in early journal submissions and working paper submissions, we don’t yet know how serious or widespread these effects are. We think it is important to collect and combine such evidence as it accumulates. In case you know of additional indicators, relevant data, or recent research findings, please share these with us via info@athenasangels.nl


Athena's News

'Remember the discovery of the oldest bread in the world made by two young female scientists?’

Read more here about the tweet by Dr Lara González Carretero which caused a lot of stir and provoked a discussion around academic discrimination.

This is pregnancy discrimination

Erasmus University Rotterdam discriminated against a female applicant by not taking into account her date of delivery, leading to the rejection for a position. The Netherlands Institute for Human Rights came to this verdict…

 

Simone Buitendijk appointed Vice-Chancellor of the University of Leeds

Simone Buitendijk has been appointed Vice-Chancellor of the University of Leeds. Simone Buitendijk is a source of inspiration for the Angels and has been very influential in placing diversity policy on the agenda at Leiden University…

 

What researchers think about the culture they work in

More than 4000 researchers took part in a survey into experiences of research culture. The resulting report reveals concerns on competition, bullying and harassment, and mental health issues…

 

NIH Report on changing the culture to end sexual harassment

A detailed report with concrete and actionable recommendations to transform the culture of science to prevent sexual harassment has been issued by a focused working group as part of the advisory committee…

 


‍Angels Approved

Leiden University will appoint first female rector

For the first time since its foundation in 1575, Leiden University will appoint a female Rector

KNAW on front page of ISC

The International Science Council expressed their appreciation for the approach of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 


‍Athena's Wisdom

Impact of language on gender equality

Read more here about the influence of grammatical conventions around gender in language on gender equality.

Breadwinner bonus and caregiver penalty

In the absence of information, men are often seen as breadwinners and women as caregivers. These assumptions have an impact on the employment conditions that are offered and contribute to a pay gap between male and female candidates

Shifting criteria for hiring

When female candidates present themselves as fit for a leadership role (e.g. by demonstrating their competence and ambition), they risk social and economic penalties. Evaluators disadvantage qualified female candidates

Women are held to higher standards

Several studies have shown that women have to meet more / higher criteria to be judged as very competent and possessing leadership ability than men. Once women have obtained a position of leadership, their qualifications are rated as less

 

About this newsletter

You receive this email because you are subscribed tot the Athena's Angels newsletter. If you prefer not to receive newsletters from Athena's Angels, you can unsubscribe here.

 

 

banner-mail.jpg

 

Nieuws van Athena's Angels | Read this newsletters in English

Implicaties van aangepaste NWO-procedures voor vrouwen

Athena’s Angels hebben signalen ontvangen die erop wijzen dat met name vrouwen nadeel ondervinden als gevolg van de aanpassingen aan NWO subsidie procedures.
De punten van zorg hebben betrekking tot vertragingen in de VI (VENI-VIDI-VICI) rondes en de impact van opgeschorte interviews (bijvoorbeeld in relatie tot zwangerschapsverlof). We willen een inventarisatie maken van de negatieve gevolgen van de huidige maatregelen die NWO heeft genomen in reactie op de coronabeperkingen, om deze aan NWO te communiceren. 

Wij nodigen volgers uit om hun ervaringen en zorgen over deze kwestie met ons te delen via info@athenasangels.nl, zodat we zoveel mogelijk gevallen en inzichten mee kunnen nemen in onze oproep aan NWO.

Impact van COVID-19 op de onderzoeksproductiviteit van vrouwelijke academici
Er wordt steeds meer bezorgdheid geuit over de mogelijke negatieve gevolgen van COVID-19 voor vrouwen in de wetenschap die werk combineren met het gezinsverantwoordelijkheden (zie bijvoorbeeld hier). Hoewel sommigen een afname in onderzoeksproductiviteit van vrouwelijke wetenschappers hebben gesignaleerd, bijvoorbeeld weerspiegeld in een afname van early journal submissions en working paper submissions, weten we nog niet hoe ernstig of wijdverspreid deze effecten zijn. We vinden het belangrijk om dergelijk bewijs te verzamelen en te combineren naarmate het zich opstapelt. Indien u op de hoogte bent van aanvullende indicatoren, relevante data of recente onderzoeksresultaten, aarzel dan niet om deze met ons te delen via info@athenasangels.nl.


‍Athena's News

‘Weet je nog, die vrouwen die ’t oudste brood vonden?’

Lees hier meer over de tweet van dr. Lara González Carretero die veel stof deed opwaaien en een discussie rondom academische discriminatie teweeg bracht

 

Dit is zwangerschapsdiscriminatie

Erasmus Universiteit Rotterdam discrimineerde een vrouwelijke sollicitant door geen rekening te houden met haar bevallingsdatum, waardoor ze is afgewezen voor een functie. Tot dit oordeel kwam

 

Simone Buitendijk benoemd tot Vice-Chancellor van de Universiteit van Leeds

Simone Buitendijk is benoemd tot Vice-Chansellor van de Universiteit van Leeds. Simone Buitendijk is een inspiratiebron voor de Angels en is zeer invloedrijk geweest bij het op de agenda zetten van diversiteitsbeleid

 

Wat onderzoekers denken over de cultuur waarin ze werken

Meer dan 4000 onderzoekers namen deel aan een onderzoek naar ervaringen van de onderzoekscultuur. Het resulterende rapport brengt zorgen aan het licht rondom competitie, pesten en intimidatie en geestelijke gezondheidsproblemen

 

NIH-rapport over cultuurverandering om seksuele intimidatie te voorkomen

Een gedetailleerd rapport met concrete en bruikbare aanbevelingen om de cultuur in de wetenschap te transformeren en zo seksuele intimidatie tegen te gaan, is uitgegeven door een gerichte werkgroep als onderdeel van


 

Angels Approved

Universiteit Leiden benoemt eerste vrouwelijke rector

Universiteit Leiden benoemt voor het eerst sinds haar oprichting in 1575 een
vrouwelijke rector

KNAW op de voorpagina van het ISC

Het International Science Council heeft haar waardering uitgesproken voor de aanpak van het KNAW om


Athena's Wisdom

 

Impact van taal op gendergelijkheid

Lees hier meer over de invloed van grammaticale gebruiken rondom gender in taal op gelijkheid van mannen en vrouwen.

Kostwinner bonus en zorgverlener penalty

Bij gebrek aan informatie worden mannen vaak als kostwinners gezien en vrouwen als zorgverleners. Deze aannames hebben invloed op de arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden en draagt bij aan een beloningsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten

Verschuivende criteria in beoordeling

Wanneer vrouwelijke kandidaten laten zien dat zij geschikt zijn voor een leiderschapsrol (bijvoorbeeld door hun bekwaamheid en ambitie te tonen), riskeren ze sociale en economische penalty's. Evaluatoren benadelen gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten

Vrouwen worden aan hogere eisen gesteld

Verschillende studies hebben aangetoond dat vrouwen aan meer / hogere criteria moeten voldoen om als zeer competent en vaardig in leiderschap te worden beoordeeld. Als vrouwen eenmaal een leidende positie hebben verworven, worden hun kwalificaties als minder

 

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze mail omdat u staat ingeschreven voor de Athena's Angels nieuwsbrief. Als u liever geen niewsbrieven meer ontvangt van Athena's Angels kunt u zich hier afmelden