Newsletter Athena's Angels

Newsletter Athena's Angels

 Having trouble seeing the email? Click here to view it online

banner-mail.jpg

 

News from Athena's Angels | Lees deze nieuwsbrief in het Nederlands

Diversity and inclusion continue to be relevant themes in society and in academia. Despite ongoing efforts towards improvement, there are still many challenges to be overcome. Some of the difficulties experienced by women in academia have been exacerbated by the COVID-19 pandemic. During the past months we have received many examples of issues encountered, data collected, and advice requested. Fortunately there also is good news to share, with studies offering new insights, institutions progressing towards more inclusion, and steps taken to redress unfair treatment. 


This newsletter offers an overview of recent additions to our website, containing remaining problems to address, information needed to develop sustainable solutions, and inspiring examples to follow! 


Athena's News

Queen bees still exist in academia

Athena's Angel Naomi Ellemers in Forbes about a replication study on gender bias in academia. In a study among 800 academics, Naomi Ellemers and her colleagues found that female professors underestimate the career ambitions of their female PhD

The woman who persisted

Read more about the work and life of physicist Myriam Sarachik in the New York Times here.

Benevolent sexism explained

With a comic on benevolent sexism French artist Emma illustrates how certain 'friendly' remarks can belittle women in the workplace. See the entire comic on benevolent sexism here.

Men to avoid in art and life

Started as a Twitter thread, comedy writer Nicole Tersigni portrays her own experiences with patronising comments from men in great style. See more illustrative examples and read about the nice book it resulted in here.

Athena's Angel Ineke Sluiter new president of KNAW

Since June of this year, Athena's Angel Ineke Sluiter is president of the KNAW. Her inaugural lecture can be viewed via the website of the KNAW here (Dutch only, no subtitles). In an interview with Amsterdam-based daily newspaper Het Parool

The woman who identified the first coronavirus

Read more about the work and life of virologist June Almeida here, also covered by Dutch media here.

The impact of gender on the researcher journey

In a report on how gender impacts different facets of research, Elsevier shows that there are still significant disparities. By analysing information about authors of academic publications, grant recipient and patent applications

Impact of COVID-19 on research productivity of female academics

Increasing concern is being expressed about potential negative consequences of COVID-19 for women in academia combining work with family responsibilities (see for example here or here). Although some have signalled decreased


‍Angels Approved

Proactive intervention NWO

We were glad to see that NWO made a considerable effort to find suitable solutions for female

Annetje Ottow first female president of Leiden University

As of 8 February 2021, Leiden University not only appoints the first female rector, but also the


‍Athena's Wisdom

Unequal effects of the COVID-19 pandemic on scientists

A recently published study in Nature shows that during the pandemic, female scientists, especially those with young children, experienced a substantial decline in time devoted to research

Steer towards gender equality in marine sciences

A case study of two large externally funded marine sciences research alliances describes innovative activities to improve gender equality within the marine sciences

Men more likely than women to be seen as brilliant

A series of five studies among both adults and children show that brilliance is automatically more associated with men than women in people's minds. Although people explicitly stated they do not believe that men are more brilliant than women

Appropriate conduct in science requires respectful treatment of people

In the European Bulletin of Social Psychology, Athena's Angel Naomi Ellemers explains the necessity of introducing more explicit behavioral rules and guidelines specifying appropriate conduct in science…

 

Rejecting unwanted romantic advances is more difficult than suitors realize

Initiators of romantic advances underestimate how difficult and uncomfortable it is for their targets to reject and say they are not interested. In addition, the study showed that women in STEM were more likely than men

 

About this newsletter

You receive this email because you are subscribed tot the Athena's Angels newsletter. If you prefer not to receive newsletters from Athena's Angels, you can unsubscribe here.

 

 

banner-mail.jpg

 

Nieuws van Athena's Angels | Read this newsletters in English

Diversiteit en inclusie blijven relevante thema’s in de samenleving en in de wetenschap. Ondanks voortdurende inspanningen voor verbetering, zijn er nog veel uitdagingen die moeten worden overwonnen. Sommige van de problemen die vrouwen in de academische wereld ondervinden, zijn verergerd door de COVID-19 pandemie. In afgelopen maanden hebben we veel voorbeelden ontvangen van problemen die zich hebben voorgedaan, verzamelde gegevens, en gevraagd advies. Gelukkig is er ook goed nieuws om te delen, met onderzoeken die nieuwe inzichten bieden, instellingen die vooruitgang boeken in de richting van meer inclusie en maatregelen die zijn genomen om oneerlijke behandeling tegen te gaan.


Deze nieuwsbrief biedt een overzicht van recente toevoegingen aan onze website, met resterende problemen die moeten worden aangepakt, informatie die nodig is om duurzame oplossingen te ontwikkelen en inspirerende voorbeelden om te volgen!


‍Athena's News

Queen bees nog altijd in de wetenschap

Athena's Angel Naomi Ellemers in Forbes over een replicatiestudie naar gender bias in de wetenschap. In een onderzoek onder 800 academici constateerden Naomi Ellemers en haar collega’s dat vrouwelijke hoogleraren de loopbaanambities van hun

De vrouw die bleef doorzetten

Lees meer over het werk en leven van natuurkundige Myriam Sarachik in de New York Times hier.

Benevolent seksisme uitgelegd

Met een strip over benevolent seksisme illustreert de Franse kunstenares Emma hoe bepaalde 'vriendelijke' opmerkingen vrouwen op de werkvloer kleineren. Bekijk hier de hele strip rondom benevolent seksisme.

Men to avoid in art and life

Begonnen als een twitter-thread, portretteert comedyschrijfster Nicole Tersigini op een geweldige wijze haar eigen ervaringen met betuttelende opmerkingen van mannen. Zie meer illustratieve voorbeelden en lees over het mooie boek...

Athena's Angel Ineke Sluiter nieuwe president KNAW

Sinds 1 juni is Athena's Angel Ineke Sluiter president van de KNAW. Haar inaugurele rede is terug te zien via de website van de KNAW hier. In een interview met Het Parool vertelt ze meer over haar nieuwe aanstelling

De vrouw die het eerste coronavirus liet zien

Lees hier meer over het werk en leven van viroloog June Almeida, ook hier in de New York Times.

De impact van gender op het onderzoekstraject

In een rapport over de invloed van gender op verschillende facetten van onderzoek, laat Elsevier zien dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan. Door informatie over auteurs van wetenschappelijke publicaties

Impact van COVID-19 op de onderzoeksproductiviteit van vrouwelijke academici

Er wordt steeds meer bezorgdheid geuit over de mogelijke negatieve gevolgen van COVID-19 voor vrouwen in de wetenschap die werk combineren met het gezinsverantwoordelijkheden (zie bijvoorbeeld hier of hier)


 

Angels Approved

Voortvarende interventie NWO

Tot ons genoegen heeft NWO zich bijzonder goed ingezet voor het vinden van passende oplossingen

Annetje Ottow eerste vrouwelijke voorzitter Universiteit Leiden

Universiteit Leiden benoemt per 8 februari 2021 niet alleen de eerste vrouwelijke rector, maar ook de


Athena's Wisdom

 

Ongelijke effecten van COVID-19 op wetenschappers

Een onlangs verschenen studie in Nature laat zien dat vrouwelijke wetenschappers, met name degene met jonge kinderen, ervaren aanzienlijk minder tijd te kunnen besteden aan onderzoek gedurende de pandemie

Sturen op gendergelijkheid in de mariene wetenschappen

Een case study van twee grote extern gefinancierde allianties voor marine onderzoek beschrijft innovatieve activiteiten die ingezet werden om gendergelijkheid te verbeteren binnen de mariene wetenschappen

Mannen worden eerder gezien als geniaal dan vrouwen

Uit een serie van vijf studies onder zowel volwassenen als kinderen, komt naar voren dat genialiteit automatisch meer geassocieerd wordt met mannen dan vrouwen in de hoofden van mensen. Alhoewel mensen expliciet aangaven niet

Gepast gedrag in de wetenschap vereist een respectvolle behandeling van mensen

In de European Bulletin of Social Psychology, legt Athena's Angel Naomi Ellemers de noodzaak uit van de invoering van meer expliciete gedragsregels en richtlijnen die gepast gedrag in de wetenschap specificeren…

 

Ongewenste avances afwijzen is moeilijker dan aanbidders zich realiseren

Initiatiefnemers van romantische avances onderschatten hoe moeilijk en ongemakkelijk het is voor hun doelwit om te weigeren en aan te geven niet geïnteresseerd te zijn. Bovendien toonde de studie aan dat vrouwen in STEM

 

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze mail omdat u staat ingeschreven voor de Athena's Angels nieuwsbrief. Als u liever geen niewsbrieven meer ontvangt van Athena's Angels kunt u zich hier afmelden